Generelle standardbetingelser for CAZT ApS

Version 05.10.2020


1. Anvendelse

Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og CAZT.

 

2. Fakturering og betaling

Fakturering af licenser og opdateringsabonnement sker ved levering.


Fakturering af pakker med Onboardingpakker sker med 1/3 af beløbet ved indgåelse af Samarbejdsaftalen, 1/3 af beløbet ved 50% færdiggørelse og den resterende 1/3 sker ved ”go-live” -dato.

Fakturering af konsulentassistance og udvikling sker hver d. 15. og ved udgangen af måneden, så Køber løbende er opdateret med de ydelser, vi har leveret. Faktureringen sker uanset om projektet er færdigt eller ej.

Faktura vil blive sendt pr. mail til kunde med betalingsbetingelsen otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives rykkergebyr og renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering af opdateringsabonnement for en ejet licens sker 75 dage forud for en periode á 12 måneder.

Fakturering af en lejet licens sker forud for en periode á 3 måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice.

Kunde modtager en faktura otte dage før, betalingen bliver trukket. Tilmeldes Leverandørservice ikke, bliver kunde faktureret kr. 39,- i fakturagebyr pr. faktura, der sendes. Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan CAZT lukke adgang til hosting eller helt ophøre hostingaftalen. For at få genåbnet adgang til hosting eller få udlæst kundens data, opkræves et gebyr på kr. 1.500,-.

 

3. Priser

CAZT regulerer den aftalte pris årligt pr. 1. juli efter nettoprisindeks (basisår januar 2015 = 100) med udviklingen i indeks fra 1. juli året før. Dog minimum 2 % p.a. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

Priserne er baseret på levering inden for normal arbejdstid, som er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 – 15.30. Ved levering uden for normal arbejdstid afregnes timerne i henhold til følgende: 1-3 timer efter normal arbejdstid afregnes med en timepris på +50%. Efterfølgende timer, inklusiv lørdag, søndag og helligdage, afregnes med en timepris på +100%. Der tages forbehold for ændring af normal åbningstid i ferieperioder.

Konsulentassistance (via telefon, e-mail, undervisning og programmering) faktureres per påbegyndt 15 minutter. Telefonisk support starter fra opkaldsstart til sagen er løst og registreret. Support via e-mail starter ved læsning af e-mail til besvarelse/løsning af opgave og registrering er sket.

 

4. Levering

Levering sker via fjernsupport til Køber, medmindre andet er aftalt. Ved levering på anden vis vil afregning af transport blive faktureret adskilt, hvor Køber afregnes for transport til Købers adresse. CAZT fakturerer efter statens gældende takster, samt det faktiske forbrug der bruges i bilen fra CAZTs nærmeste kontor til køber. Alle udgifter til bro, færge, fly, parkering, forplejning og øvrige omkostninger vil blive faktureret Køber.

 

5. Varighed og opsigelse

Opsigelse af opdateringsabonnement til en ejet licens skal ske skriftligt til CAZT senest tre måneder før abonnementsperiodens udløb.

Opsigelse af en lejet licens (subscription) skal ske skriftligt til CAZT senest tre måneder før abonnementsperiodens udløb.

Opsigelse af en lejet licens (cloud) skal ske skriftligt til CAZT med dags varsel. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

CAZT kan til enhver tid opsige aftale med et varsel på 30 dage. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt. Såfremt CAZT foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige aftale med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Ophører en hosting aftale som følge af en abonnementsopsigelse eller misligeholdelse, er det Købers ansvar at udskrive data til arkivformål.

Køber kan anmode om at få udleveret data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

 

6. CAZTs ansvar

CAZT er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. CAZT er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller kunden.

CAZT er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes CAZTs forhold.

 

7. Underleverandør/3. parts ansvar

Såfremt ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem CAZT fra 3. part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3. parts leverancer. Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som den omhandlende 3. part stiller.

CAZT er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3. part (herunder fra leverandører af software, f.eks. Microsoft).

 

8. Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. CAZT har tavshedspligt om alle informationer, som CAZT måtte komme i besiddelse af om kunden. CAZT skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.


9. Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger (GDPR).

 

10. Force majeure

Til Force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor CAZT bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved Force majeure er CAZT berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

 

11. Persondatapolitik

Vi har stort fokus på, at vores indsamling, behandling og brug af persondata stemmer overens med gældende regler for persondataforordningen.

Vi behandler kundens personoplysninger med det formål at kunne levere løsningen til Køber, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende kundens køb.

Oplysningerne opbevares på ubestemt tid med det formål at skabe historik og arkivere eventuel dialog og aftale.

Køber har til enhver tid ret til, jvf. persondataloven, at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Køber og ret til at blive slettet. Køber bedes rette henvendelse til info@cazt.dk.

 

12. Nyhedsbrev

Ved accept af nyhedsbrev giver Køber samtykke til, at CAZT må sende kunden elektronisk post (f.eks. e-mail) samt via sociale medier (LinkedIn, Facebook) og andre digitale kanaler vedrørende markedsføring, kampagner, konkurrencer og rådgivning.

Kundens oplysninger bruger vi til bedre at kunne målrette vores nyhedsbrev til Køber. Oplysninger videregives ikke til andre uden for CAZT, uden kunden har givet samtykke hertil. Vi sender nyheder ud, der vedrører CAZT og vores produktsortiment.

Køber kan til enhver tid nemt afmelde sig nyhedsbrev igen.

 

13. Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller indhold skal afgøres ved retten i Slagelse.